Nederlandse Bridge Bond

Nieuws van de NBB-Clubsites

 • Viertallen in het district, verslag van het 2e team
  Bridge Club Lansingerland (22008)

  Viertallen Lansingerland 2

  Aanstaande dinsdag start voor Lansingerland 2 de externe viertallen competitie. In een inmiddels ver verleden speelde ik voor Berkel 10 (of zoiets) mijn eerste viertallencompetitie voor het Berkelse. Als ik me goed herinner was dat natuurlijk met mijn toenmalige partner Frans van der Meer en met het  nevenpaar John Schetselaar en de ons helaas ontvallen Wil Tap. Als je dan nu voor Lansingerland 2 mag spelen lijkt dat een hele stap vooruit, maar dat heeft veel minder met mijn kwaliteit als speler te maken dan met de sterk verminderde belangstelling voor deze tak van sport.

   

  Een blik op het speelprogramma leert dat we een lastige seizoen tegemoet gaan. Je weet het met Ineke, Elly en Anneke natuurlijk maar nooit, maar er komen tegenstanders aan die ik bij voorbaat hoog inschat. Die weinig optimistische houding gaat wel een beetje in tegen mijn natuur in, maar realiteitszin kan overmoed voorkomen. De eerste wedstrijd gaat thuis tegen ODD3.

   

  Joop Faber.

 • Promotie/degradatie na ronde 2 op donderdag
  KLM B.C. (1050)

  Voor een betere verdeling van het aantal paren wordt de promotie/degradatie op donderdagavond na ronde 2 opnieuw aangepast: 

   

  Uit de B-lijn degraderen 2 (in plaats van 3) paren naar de C.

  Uit de C-lijn degraderen 4 (in plaats van 3) paren naar de D. 

  In het nieuwsbericht van 8 september jl., staat de aanpassing voor ronde 1.

 • Digitaal spelregelboekje 2017
  B.C. Nieuwe Koninklijke Harmonie (29010)

  Onder het hoofdmenu is opgenomen het digitaal spelregelboekje 2017.

  Per 1 september 2017 is het spelregelboekje vernieuwd. Alle spelregelwijzigingen zijn hierin opgenomen plus een verklaring/opmerking van de wedstrijdcommissie per artikel.

  Het spelregelboekje is handig voor de bridgers en voor de arbiters!

 • Bridge Kerstdrive
  R.B.C. a la Carte (23035)

   

  Op zaterdag 9 december is er een

                         Bridge Kerstdrive

        locatie Keenter–Hart Sint Jozefkerkplein 3 Weert

    Aanwezig zijn 10.30 uur --- Aanvang bridge 11.00 uur

                               (vrij parkeren)

   

   

   

             Inschrijven t/m vrijdag 1-dec.

            bij Jo Douven Tel: 0495- 633343

  E- Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

  Kosten € 15,- per persoon

  Inclusief goed verzorgde lunch : bestaande uit 2 belegde broodjes, soep, fruit en koffie of thee.

   

   De opbrengst is bestemd voor het Toon Hermans huis

   

 • Nieuwe voorzitter
  B.C. Cross Ruff (4042)

   

   De nieuwe voorzitter stelt zich voor. 

   

  Mijn naam is Jaap de Fockert, 68 jaar en met plezier gepensioneerd.

  Bijna 50 jaar geleden leerde ik van medestudenten in Amsterdam het edele bridgespel kennen. Een tijd van zelfbedachte biedsystemen, psyches, Culbertson en precisie. Maar met het opbouwen van een gezin en drukke banen kwam het er later niet van om dit voort te zetten en zakte de vaardigheid ook ver weg...

  In Heerhugowaard werd ik pas weer enthousiast, toen ik via mijn eega Annemargreet en de bridgeweekends er opnieuw vertrouwd mee raakte.

  Zo merkte ik ook dat een bridgeclub, en zeker Cross Ruff, veel meer is dan een vereniging die elke week wedstrijdjes organiseert. Natuurlijk staat het bridgespel centraal en daarnaast het streven om dat op een verantwoord niveau te doen. Maar het is ook een gezelligheidsvereniging, waarvan de leden elkaar steeds beter leren kennen, en een plek waar je hersens lekker actief blijven.

  Daarom vind ik het ook belangrijk dat wij als bestuursleden het onderling contact blijven stimuleren, zoals met de commissie Lief-en-Leed, en kerst- en slotdrives waar het presteren niet op de eerste plaats staat.

  Hopelijk lukt dit ook in de komende jaren, waarin we natuurlijk ook blijven proberen om het ledental op peil te houden of te verhogen door cursussen, gastparen en mond-op-mondreclame.

  Veel bridge- en ander plezier in de komende tijd.

   

 • Damesparencompetitie 2017-2018 district Midden en Oost Gelderland 25/11 en 20/01
  De Wehlse Snit (7075)

  HERINNERING: Damesparencompetitie 2017-2018
  Aan alle bridgesters in het District M&O Gelderland,

  Beste Dames,

  Enkele weken geleden hebben wij een uitnodiging verstuurd voor de parencompetities in het district. In de afgelopen tijd hebben heel veel paren zich ingeschreven met uitzondering van de Damesparencompetitie. Op dit moment hebben wij te weinig inschrijvingen om dit toernooi te laten doorgaan. Vandaar deze herinnering.

  De damesparencompetitie is, het woord zegt het al, bedoeld voor alle paren bestaande uit 2 vrouwelijke speelsters. Natuurlijk is het een serieuze wedstrijd, met als inzet de titel "damesparenkampioen district M&O Gelderland", maar het is ook een gezellig toernooi geschikt voor alle speelsters uit het district. Het spreekwoordelijke mes komt alleen op tafel tijdens het, royale, lunchbuffet.

  De belangrijkste gegevens even op een rij:

  Data: 25 november 2017 en 20 januari 2018
  Tijd: 9:45 - 17:30 uur
  Locatie: De Denktank, Sperwerstraat 59, Arnhem
  Kosten: 22 euro/paar
  Opzet: 2 zittingen van circa 24 spellen per dag, met halverwege een lunchpauze
  Lunch: de Denktank verzorgt een uitgebreid lunchbuffet, kosten hiervoor bedragen € 7.50 per persoon. Het staat u uiteraard vrij om niet of elders te lunchen
  Inschrijven:     voor 17 november 2017

  Inschrijven kan via mijnNBB: www.mijnnbb.nl, of door een email te sturen aan de DKL (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met daarin de namen en nbbnummers van de speelsters.

  Met vriendelijke groeten,
  Henk Uijterwaal

   

   

 • AANSTAANDE VRIJDAGMIDDAG 27 OKTOBER IS ER GEEN BRIDGEN IN DE RANK (STADSKANAAL)
  B.C. Stadskanaal (12009)

  Komende vrijdag 27 oktober kunnen wij als bridgeclub niet beschikken over de zaal in De Rank en derhalve is er geen bridgen!

 • spelregels 2017
  B.C. het Sempke (29005)

   Op de website is een link gezet waarop u de spelregels 2017 kunt bekijken. Zie in het menu: spelregelboekje

   

   

   

 • Conceptnotulen ALV 16 okt. '17
  Middelburgse Bridge Club (14014)

   

                                                      C O N C E P T

   

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Middelburgse Bridge Club MBC welke werd gehouden op maandag 16 okt. 2017, aanvang 18.45 uur, in de speelzaal van kantine vv Zeelandia.

   

  1 Opening.

     De voorzitter, mevrouw P.H.B. Snoeren, heet de aanwezigen welkom.

     De presentielijst is door 27 leden, waaronder 3 van de dinsdagafdeling, getekend.

     Voorts is bij het bestuur 1 machtiging binnengekomen.

   

  2 Mededelingen en ingekomen stukken.

     Ingekomen is verslag van de Kascommissie.

   

  3 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 oktober 2016

     Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en worden ondertekend door voorzitter

     en secretaris.

         

  4. Financien.

  a. Jaarverslag 2016/2017 en Begroting 2017/2018

  De penningmeester licht de stukken mondeling toe: voor de LangeJanKroegen-Drive 2018 is uit onzekerheid geen overschot opgenomen.

        Een eventueel financieel overschot, ook van de Nieuwjaarsdrive 2018, komt ten

       goede aan de viering van het 85-jarig lustrum.

       Vragen hierover werden door de penningmeester beantwoord.

  Jaarverslag en begroting worden goedgekeurd. De penningmeester zal de opstelling van de begrotingscijfers, zonder principiële veranderingen, wijzigen.

  b. Kascommissie 2016/2017

      De Kascommissie, bestaande uit de heren Schulting en Seters, heeft de

      inkomsten, uitgaven en saldi gecontroleerd en in orde bevonden,. De heer

       Schulting geeft een korte mondelinge toelichting. De Kascommissie stelt de

       Vergadering voor het financiële jaarverslag goed te keuren en het bestuur

       décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het afgelopen verenigings-

       jaar.

  c. Kascommissie 2017/2018

  De heer Schulting is bereid nog een jaar zitting te nemen in de kascommissie.

  Mevr. Krepska wordt benoemd als 2e lid. Voor reservelid kan nog niemand, bij gebrek aan aanmeldingen, benoemd worden.   

  d  Contributie

       Op voorstel van het bestuur wordt de contributie voor de seizoenen na het

       lopende verhoogt met € 1,50 /jaar en tevens contributie-korting van  50% voor

       gezinsleden van spelers voorgesteld.

       Beide voorstellen worden met 1 stemming, vóór 17 en tegen 10, aangenomen.

  5Bestuursverkiezing

       Omdat mevr. Nell Snoeren aftredend is en zich niet herkiesbaar heeft gesteld

       heeft op verzoek van het bestuur dhr. Marcel Schoof zich bereid verklaard het

       voorzitterschap op zich te nemen. Dit wordt eenstemmig gesteund door de

       vergadering en hij is dus vanaf dit moment de volgende voorzitter.

       Hij bedankt mevr. Snoeren voor de prettige sfeer tijdens haar voorzitterschap en

       overhandigde haar een fraai bloemenboeket.

       De eveneens aftredende bestuurder dhr. Guus Mix heeft zich herkiesbaar gesteld

       en deze herverkiezing wordt eveneens eenstemmig door de vergadering gesteund.

       Tegenkandidaturen werden niet ingediend.

   

  6 Jaarverslag Secretaris en Wedstrijdleider.

       Zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.

   

  7.  Wedstrijd Reglement en Ranking

       Na toelichting door de nieuwe voorzitter wordt het gewijzigde Wedstrijd

       Reglement zonder tegenstemmen aangenomen en goedgekeurd.

       Daarmee is het waarderingssysteem volgens de NBB-Ranking methode definitief

       ingevoerd.

       

  8. Ledenwerving via de AH-sportaktie

     Gestart in juli 2017 zal in het seizoen 2017-2018, via de ZVU bridgecursus,

      deze aktie waarschijnlijk 10 nieuwe leden opleveren.

       Door opzeggingen en aanmeldingen per einde seizoen heeft MBC 88 spelende

       leden per 1.9.2017

   

  9 Rondvraag en mededelingen.

       1 Schriftelijk ingediende vraag ontvangen m.b.t. hetwijzigen van de

           aanvangs-tijdop dinsdagmorgen van 9.00 uur naar 9.30 uur.

           Hier zal alleen onder de dinsdagspelers een enquête over gehouden worden.

       2. De voorzitter stelt voor om,als proef,  tot 1 januari a.s. metgedupliceerde

           spellen te spelen, met plaatsing hiervan op de website, zodat een ieder zelf

          zijn spelen kan analyseren. Maandag en dinsdag spelen dezelfde spellen.

           Kosten ca € 12,- per week. Voorstel, onder bestuursverantwoordelijkheid,

           ondervindt voldoende toestemming.

       3. De voorzitter roept allen op ambassadeurschap voor MBC uit te dragen.

       4. Omdat alle leden individueel, via de contributie, donateur zijn van vv Zeelandia

          is t.b.v. bijwonen van Zeelandia-activiteiten een pasje verkrijgbaar.

   

  10Sluiting

         De voorzitter sluit om ca 19.45 uur de vergadering onder dankzegging voor de

         getoonde belangstelling.

   

   

              Goedgekeurd en ondertekend te Middelburg, ALV   oktober 2018

   

             Voorzitter                                                                     Secretaris

   

   

  ……………………………..                                                       …………………………… 

   

   

        M. Schoof                                                                 M. van den Bos

                 

 • KERST-DRIVE 18 DECEMBER 2017
  R.B.C. Up and Down (28006)

   De jaarlijkse kerst-drive wordt gehouden op maandagavond 18 december a.s. in 't Tapperijke, aanvang 19.30.

   Opgeven bij Puck, tel.0162-671166.

Bridgenieuws van Kees Tammens

Nieuws van Bridgemagazine IMP