Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

ArbitreerWijzer App AVG

Acceptatie verloopt automatisch via downloaden Arbitreerwijzer.

Algemene Voorwaarden Gegevensuitwisseling NBB

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 De Gebruiker: Iedereen die gebruik maakt van het Systeem.

1.2 E-mail adres: Een namens de Gebruiker gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.3 Een vereniging: een vereniging of andere rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die lid is van de NBB.

1.4 Handleiding: Documentatie en uitleg die de NBB aan de Gebruiker beschikbaar stelt, of toegankelijk maakt, ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling en gebruik van het Systeem.

1.5 Log-in procedure: De procedure voorgeschreven door de NBB om de Gebruiker in staat te stellen gegevens langs elektronische weg op te vragen, te gebruiken en te muteren.

1.6 Netiquette: De algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en aanpassingen (updates) hiervan.

1.7 De NBB: Nederlandse Bridge Bond.

1.8 Systeem: Het geheel van gegevensverwerkende programmatuur welke zorg draagt voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen de Gebruiker en de NBB, in het bijzonder – maar niet alleen- programmatuur die werkt op en via de internetwebsites: www.bridge.nl, www.nbbclubsites.nl,  www.mijnnbb.nl, www.topbridge.nl, www.stepbridge.nl, www.berrywestra.nl, www.bridgeshop.nl, www.toekomstclub.nl, www.bridgepartnergezocht.nl, www.denksportcentrum.nl en via apps waaronder de NBB-Uitslagenapp en de Arbitreerwijzer alsmede de software van het NBB-Rekenprogramma.

1.9 District: Door de NBB omschreven entiteit conform artikel 14 van de statuten van de NBB.

2.0 Overeenkomst c.q. Algemene Voorwaarden: Deze overeenkomst c.q. Algemene Voorwaarden Gegevensuitwisseling NBB.

2.1 NBB-Lidnummer: Het unieke door de NBB aan gebruiker toegekende nummer waarmee de NBB zijn gegevens ordent. Het NBB-Lidnummer is  ‘geldig’ als voor de gebruiker contributie aan de NBB is afgedragen of de gebruiker door de NBB is vrijgesteld van contributie.

2.2 AVG  De General Data Protection Regulation  die op 25 mei 2018 van toepasselijk is op de Wpg.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen de NBB en de Gebruiker, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze overeenkomst is afgeweken.

2.2 De Gebruiker aanvaardt deze algemene voorwaarden door het gebruik van het Systeem. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze laatst beschikbare versie van de ‘Algemene Voorwaarden Gegevensuitwisseling NBB’ en akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN DE NBB

3.1 De NBB spant zich in als een goed dienstverlener zorg te dragen voor:

 • het verstrekken van informatie en gegevens op aanvraag (en door handelen) van de Gebruiker;
 • het verstrekken van informatie en gegevens aan de gebruiker op initiatief van de NBB

–    het verwerken van door de Gebruiker opgegeven mutaties;

–    het verwerken en dus toegankelijk maken in het systeem van voor de bridgesport relevante gegevens en resultaten van de Gebruiker, zoals bijvoorbeeld inschrijvingen voor deelname, competitieresultaten, vaardigheids- en competentiekwalificaties;

–    te waarborgen dat persoonsgegevens in overeenstemming met het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of de AVG worden gebruikt.

3.2 De Gebruiker accepteert dat de NBB niet kan garanderen dat aangevraagde gegevens te allen tijde tijdig en juist ter beschikking gesteld worden aan de Gebruiker en ook dat de NBB niet kan garanderen dat alle door de Gebruiker opgegeven mutaties te allen tijde tijdig en juist worden verwerkt.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

4.1 De Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. De Gebruiker spant zich ervoor in om de NBB via het Systeem zo goed mogelijk te informeren over wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De Gebruiker onthoudt zich ervan overige Gebruikers en of andere internetgebruikers te hinderen en of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden processen of programma’s -al dan niet via het internet- op te starten waarvan de Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de NBB, overige Gebruikers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt, waaronder schade aan het Systeem. Het is de Gebruiker slechts toegestaan processen of programma’s op te starten conform de handleiding.

4.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan te handelen in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, of deze Algemene Voorwaarden.

Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud
 • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn account, de handleiding en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij de NBB hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Gebruiker blijft voor de duur van deze overeenkomst altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Log-in (waaronder het wachtwoord).

4.5 Door de NBB verstrekte gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen gebruik door de Gebruiker en onder geen beding beschikbaar worden gesteld aan personen en/of instellingen buiten de Gebruiker, in welke vorm dan ook. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NBB mogen beschikbaar gestelde gegevens niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, ook niet als dit valt onder ‘eigen gebruik’ van de Gebruiker.

4.6 De Gebruiker draagt -tegen eigen kosten- zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het internet mogelijk te maken en om gebruik te maken van de door de NBB verstrekte gegevens.

4.7 De Gebruiker geeft bij deze toestemming aan de NBB om zijn persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van het Systeem van de NBB welke benodigd is voor zijn administratieve, financiële en beheerstaken, waaronder ook in het bijzonder de elektronische gegevensuitwisseling tussen NBB, Gebruiker, Vereniging, District en NOC-NSF ten behoeve van de (bridge)sport. Gebruiker geeft ook toestemming voor gebruik van zijn persoonsgegevens voor alle activiteiten van de NBB om de bridgesport te bevorderen waaronder promotie van de NBB zelf. De Gebruiker verklaart zich op de hoogte en stemt in met de ‘Disclaimer’ en het ‘Privacy en Cookie Statement’ van de NBB zoals gepubliceerd op de website van de NBB (www.bridge.nl) .

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Gebruiker accepteert dat de NBB niet aansprakelijk is voor schade bij de Gebruiker, in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de NBB.

Met name is de NBB niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:

 • onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het Systeem of het internet of bij verstrekking van gegevens;
 • een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Gebruiker;
 • handelingen van andere Gebruikers of internetgebruikers;
 • wijzigingen in Log-in procedure en e-mailadres;
 • onjuiste of verouderde informatie dan wel onjuistheden in webuitingen. Het gebruik maken van webuitingen is dan ook voor eigen risico van de Gebruiker.

5.2 De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan de NBB, in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de Gebruiker.

Onder grove schuld en opzet vallen in elk geval handelingen van de Gebruiker die in strijd zijn met het bepaalde in artikel 4.1 tot en met 4.7 van deze Algemene Voorwaarden.

5.3 De Gebruiker vrijwaart de NBB tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van het Systeem of internet, dan wel door het niet nakomen door de Gebruiker van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden.

5.4 De NBB is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Gebruiker verstrekte Log-in onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de Gebruiker handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.7 van deze Algemene Voorwaarden. Bovendien is de NBB in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de elektronische dienstverlening aan Gebruiker met onmiddellijke ingang stop te zetten, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens de NBB ontstaat.

ARTIKEL 6 DE NBB DIENSTEN

6.1 De NBB verleent aan de Gebruiker, in bezit van een geldig NBB-Lidnummer, een niet-overdraagbaar recht voor het gebruik van het Systeem voor de duur van de overeenkomst. Het is de Gebruiker niet toegestaan onderdelen te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik. Bij het maken van kopieën zal de Gebruiker alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.

ARTIKEL 7 KLACHTEN

7.1 De NBB spant zich in klachten van leden en aangeslotenen (in de zin van de statuten van de NBB) omtrent de NBB-diensten zo goed mogelijk te behandelen. De NBB is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk en/of telefonisch te beantwoorden: klachten en verzoeken tot informatie kunnen uitsluitend per e-mail bekend worden gemaakt op helpdesk@bridge.nl

 

ARTIKEL 8 BEHEER VAN HET SYSTEEM

8.1 De NBB is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de gegevensverstrekking en mutatieverwerking (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door de NBB te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de gegevensverstrekking, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens de NBB ontstaat.

8.2 De NBB is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Log-in procedure en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding jegens de NBB ontstaat. De NBB zal in een dergelijk geval de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

8.3 De NBB kan te allen tijde de toegekende wachtwoorden wijzigen. Indien verschillende Gebruikers gerechtigd zijn tot mutatie van dezelfde gegevens zal de NBB op basis van de in het rechtsverkeer gebruikelijke regels van vertegenwoordiging beslissen welke mutatie wordt gevolgd.

8.4 De NBB is eigenaar van alle gegevens die aan het Systeem zijn opgegeven en/of door het Systeem (via hulpprogramma’s) worden gegenereerd en gebruikt deze gegevens overeenkomstig zijn doelstellingen en met inachtneming van alle wettelijk opgelegde beperkingen.

De NBB is, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen, bevoegd om te beslissen welke van de aan het Systeem opgegeven gegevens in het Systeem aan Gebruikers toegankelijk worden gemaakt waarbij niet alle Gebruikers gelijkelijk behandeld behoeven te worden. De NBB is ook bevoegd om te beslissen welke van de gegevens die in het Systeem aan Gebruikers toegankelijk worden gemaakt door Gebruikers mogen worden gemuteerd waarbij niet alle Gebruikers gelijkelijk behandeld behoeven te worden.

ARTIKEL 9 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 10 ONTBINDING

10.1 Indien de Gebruiker niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de met de NBB gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Gebruiker in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de NBB te voldoen, is de NBB gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen NBB-dienst(en) op te schorten, hetzij deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat de NBB tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan de NBB verder toekomende rechten.

10.2 De NBB is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de NBB-diensten te staken indien:

–    de Gebruiker aan de NBB valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;

–    de Gebruiker nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;

 • de Gebruiker de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 • de Gebruiker in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.7 van deze Algemene Voorwaarden;

–    de NBB ophoudt met het Systeem te werken of ophoudt het Systeem te onderhouden

ARTIKEL 11 KOSTEN

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de Gebruiker geen aparte vergoeding verschuldigd voor de gegevensverstrekking en mutatieverwerking door de NBB. Het algemene uitgangspunt bij deze overeenkomst is dat partijen ieder hun eigen kosten dragen tenzij anders vermeld..

ARTIKEL 12 OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan de NBB niet in staat is haar verplichtingen inzake elektronische gegevensuitwisseling jegens de Gebruiker na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

12.2 De NBB heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de NBB haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de NBB opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de NBB niet mogelijk is, langer duurt dan vier (4) weken, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

ARTIKEL 13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Over geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst tussen de NBB en de Gebruiker is de Commissie van Beroep van de NBB bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van. Zij fungeren in deze als arbitragecommissie.

13.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Nederlandse Bridge Bond

Utrecht, september 2017

Versie arbitreerwijzer

Ander nieuws