Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Licentievoorwaarden NBB-R

Door de installatie van het NBB-Rekenprogramma gaat uw club uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksrechtovereenkomst met de Nederlandse Bridge Bond (“BridgeBond”) ten aanzien van het NBB-Rekenprogramma. Indien u niet met deze overeenkomst akkoord gaat, dient u per ommegaande de BridgeBond hiervan op de hoogte te stellen en alle ontvangen materialen met betrekking tot het NBB-Rekenprogramma aan de BridgeBond te retourneren.

OMSCHRIJVING NBB-REKENPROGRAMMA

Deze gebruiksrechtovereenkomst betreft de computerprogrammatuur aangeduid als “NBB-Rekenprogramma”. Eventuele handleidingen, eventuele softwaredragers als CD- Rom, databestanden bevattende patches, updates en upgrades alles met betrekking tot het NBB-Rekenprogramma, zijn onlosmakelijk onderdeel van deze gebruiksrechtovereenkomst en worden in deze overeenkomst onder de term NBB-Rekenprogramma begrepen. Hieronder vallen ook alle afbeeldingen, foto’s, animaties, video, audio, muziek en applets die in het NBB-Rekenprogramma zijn verwerkt.

AUTEURS EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN NIET OVERDRAAGBAAR

De BridgeBond is volledig gerechtigd op het NBB-Rekenprogramma, delen zijn exclusief eigendom van de BridgeBond, andere delen worden door de BridgeBond onder licentie van BridgeSystems BV in omloop gebracht (gesublicenseerd). Alle rechten op het NBB-Rekenprogramma berusten bij de BridgeBond en/of zijn toeleveranciers en worden door deze overeenkomst niet overgedragen.

LICENTIERECHT VOOR DE CLUB

Onder ‘club’ wordt in deze gebruiksrechtovereenkomst elke organisatie verstaan die (ook) bridgedrives organiseert. Hierbij zijn er clubs die overeenkomstig artikel 6, eerste lid van de statuten van de BridgeBond clubleden hebben, de zogenaamde NBB-Totaalclub. Daarnaast zijn er clubs die overeenkomstig artikel 4, vierde lid van het huishoudelijk reglement van de BridgeBond dispensatie hebben voor het opgeven van clubleden en geen clubleden bij de BridgeBond kennen, de zogenaamde NBB-Basisclub (al dan niet ‘commercieel’). Tenslotte kan een club in deze gebruiksrechtovereenkomst ook een incidentele organisator van een bridge-evenement zijn.

Het NBB-Rekenprogramma wordt niet aan de club verkocht maar via deze overeenkomst door de BridgeBond aan de club in (sub)licentie gegeven. Het NBB-Rekenprogramma wordt beschermd krachtens wetten en verdragen op het terrein van het intellectuele eigendom waaronder het auteursrecht en zowel de BridgeBond als BridgeSystems BV kunnen zich jegens de club rechtsreeks hierop beroepen teneinde inbreuken op het toegestaan gebruik tegen te gaan.

GEBRUIK CLUB ALLEEN VOOR EIGEN DOELEINDEN

Het NBB-Rekenprogramma wordt alleen en uitsluitend aan de club in bruikleen gegeven voor eigen gebruik. De club is op geen enkele wijze bevoegd of gemachtigd het NBB-Rekenprogramma door anderen te laten gebruiken . Het (doen) laten vermenigvuldigen van het NBB-Rekenprogramma of onderdelen daarvan zodanig dat er gebruik plaats vindt buiten de club is niet toegestaan. De club is verplicht bij gebruik van het NBB-Rekenprogramma de uitslag binnen 4 weken na bekend worden van deze uitslag aan de BridgeBond bekend te maken via de NBB-Uitslagenservice.

Het NBB-Rekenprogramma mag niet door de club aan derden worden verkocht, verhuurd, verhandeld, uitgeleend of anderszins buiten de club worden gebruikt.

Het NBB-Rekenprogramma mag door de club worden gebruikt voor alle personen die over een geldig NBB-Lidnummer beschikken hetgeen uitsluitend en op bindende wijze blijkt uit opgave door de club aan de BridgeBond van het NBB-Lidnummer van de deelnemers via een upload naar de NBB-Uitslagenservice binnen 4 weken na deelname. In de periode tot 4 weken na deelname mag de club de upload aanvullen of corrigeren middels nieuwe uploads.
Het NBB-Rekenprogramma mag door de club ook worden gebruikt voor personen die niet over een geldig NBB-Lidnummer beschikken maar voor dit gebruik is de club €  0,50 per dag aan de BridgeBond verschuldigd indien de club een NBB-Totaalclub is. De club is voor dit gebruik €  0,75 per dag aan de BridgeBond verschuldigd indien de club een NBB-Basisclub is. NBB-Basisclubs die ‘commercieel’ zijn dragen daarnaast nog een vast bedrag per zitting aan de BridgeBond af, hetgeen nader tussen partijen wordt overeengekomen.
Voor alle uitslagen vanaf 30 mei 2017 wordt geacht dat deelnemers die voorkomen in de NBB-Uitslagenservice geen geldig NBB-Lidnummer bezitten, tenzij de club uiterlijk 4 weken na deelname een geldig NBB-Lidnummer voor de deelnemers aan de BridgeBond heeft opgegeven die corresponderen met de NAW-gegevens van de betreffende deelnemer.

NBB-REKENPROGRAMMA ONVERANDERBAAR DOOR CLUB

Het NBB-Rekenprogramma mag niet worden gedecompileerd, gedisassembleerd of onderworpen aan ‘reverse-engineering’. Programmaonderdelen mogen niet worden gescheiden, veranderd, gewijzigd of uitgebreid.

ONDERSTEUNING BRIDGEBOND, VRIJE INFORMATIE-UITWISSELING TEN BEHOEVE VAN PRODUCTONTWIKKELING

Het is mogelijk dat de BridgeBond de club ondersteuning biedt met betrekking tot het NBB-Rekenprogramma. Deze ondersteuning is onderworpen aan het beleid van de BridgeBond terzake en aan programma’s die worden beschreven in de gebruikershandleiding, in online documentatie en/of in andere door de BridgeBond meegeleverde materialen. Alle eventuele aanvullende softwarecode’s die als onderdeel van deze ondersteuning aan de club worden verstrekt, worden beschouwd als onderdeel van het NBB-Rekenprogramma en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Eventuele informatie die tussen de club en de BridgeBond over het NBB Rekenprogramma wordt uitgewisseld mag door de BridgeBond zonder dat nadere toestemming is vereist, of zonder dat enige vergoeding is verschuldigd worden gebruikt voor verdere productondersteuning en productontwikkeling aan het NBB-Rekenprogramma.

PATCHES, UPDATES EN UPGRADES: VERPLICHTING TOT INSTALLATIE

Het NBB-Rekenprogramma wordt regelmatig aangepast door middel van patches, updates en upgrades, die allen een integraal onderdeel van het NBB-Rekenprogramma uitmaken. Clubs zijn verplicht de door de BridgeBond ter beschikking gestelde patches, updates en upgrades binnen redelijke termijn te installeren.

GEBRUIK GEGEVENS BINNEN STATUTAIRE DOELEINDEN

In het NBB-Rekenprogramma worden (wedstrijd)gegevens van individuele clubleden verzameld en bewaard. Middels deze overeenkomst geeft de club de BridgeBond toestemming om deze gegevens te gebruiken binnen de statutaire doeleinden van de BridgeBond, in bijzonder maar niet alleen toestemming voor het verzorgen van uitslagen op websites en mails (op individueel niveau, clubniveau, districtsniveau en/of landelijk niveau), het bijwerken van meesterpunten, het bepalen van ratingscores en het verzamelen van statistische informatie.

RECHTEN CLUB NIET OVERDRAAGBAAR

Deze gebruiksrechtovereenkomst is exclusief tussen partijen en is niet overdraagbaar.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

De BridgeBond is niet aansprakelijk voor schade die het NBB-Rekenprogramma toebrengt aan de club en/of gebruiker, behoudens directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld.

BEËINDIGING OVEREENKOMST

Deze gebruiksrechtovereenkomst eindigt indien

– een club ophoudt lid te zijn van de BridgeBond;

– de BridgeBond de overeenkomst opzegt omdat de club de bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft;

– de club de overeenkomst opzegt, hetgeen zonder opgaaf van reden kan geschieden.

GEVOLGEN BEËINDIGING OVEREENKOMST

Onmiddellijk na beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst moet de club aan de BridgeBond het NBB-Rekenprogramma retourneren, hetgeen inhoudt dat alle door de BridgeBond aan de club verspreide of door de club zelf aangemaakte documentatie/ softwaredragers e.d. met betrekking tot het NBB-Rekenprogramma moet worden ingeleverd op het bondsbureau van de BridgeBond. Alle onderdelen van het NBB-Rekenprogramma die staan op computers in beheer/gebruik bij de club moeten terstond worden vernietigd.

De club is vanaf het moment van beëindiging niet meer gerechtigd tot het gebruik van het NBB-Rekenprogramma.

BOETE OP ILLEGALE VERSPREIDING/GEBRUIK NBB-REKENPROGRAMMA

Indien de club in strijd met deze overeenkomst handelt door op enige wijze mee te werken (door doen of door nalaten) aan het gebruik en/of verspreiden van het NBB-Rekenprogramma in strijd met deze overeenkomst, hetgeen vaststaat indien het NBB-Rekenprogramma met kenmerken van de club, of uitslagen daarvan, wordt/worden aangetroffen die aantonen dat er strijd is met deze overeenkomst, verbeurt de club aan de BridgeBond een direct opeisbare boete van €  1000,– naast het recht van de BridgeBond om de werkelijk geleden schade op de club te verhalen en straf te eisen bij de Straf- en Tuchtcommissie van de BridgeBond overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Indien de club op andere wijze in strijd met deze overeenkomst handelt, is de BridgeBond bevoegd om de schade die hij lijdt door het niet naleven door de club van deze overeenkomst op de club te verhalen, na schriftelijke ingebrekestelling.