Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

MijnNBB Gebruikersvoorwaarden

De onderstaande tekst is bedoeld als naslagwerk. Om akkoord te gaan met de voorwaarden* moet er ingelogd worden op www.mijnnbb.nl

* Inloggen om akkoord te gaan met deze procedure kan alleen via een gewone PC met internet browsers: Chrome, Firefox en Internet Explorer (Edge).
I-Pad- Smartphones en Safari kunt u niet gebruiken voor deze procedure.

 

Versie april 2019

LET OP: Deze Gebruikersvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u (in de hoedanigheid van Gebruiker en eventueel Functionaris) en de Nederlandse Bridge Bond, een vereniging gevestigd te Utrecht. Deze MijnNBB Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van MijnNBB, een dienst die wordt aangeboden door de BridgeBond. Gebruik van MijnNBB geeft u toegang tot exclusieve diensten die uitsluitend beschikbaar zijn door in te loggen met de gegevens van MijnNBB.

U gaat akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden door te klikken op “Ik ga akkoord”. U kunt enkel toegang verkrijgen tot MijnNBB en de bijbehorende exclusieve diensten indien u akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden. Bent u niet akkoord met (enig deel van) deze Gebruikersvoorwaarden, dan dient u MijnNBB en de daarmee verbonden exclusieve diensten niet te gebruiken.

Om te kunnen inloggen op MijnNBB dient u te beschikken over een geldig NBB-Lidnummer. Klik hier voor meer informatie over het NBB-Lidnummer.

1.  DEFINITIES

1.1
De in dit artikel gedefinieerde begrippen hebben de volgende betekenis:

Aangesloten Organisatie: iedere organisatie (daaronder in ieder geval begrepen districten en verenigingen) die, al dan niet als lid van de BridgeBond, bij de BridgeBond is aangesloten en op grond daarvan gebruik kan (laten) maken van MijnNBB.

Functionaris: een Gebruiker die in de hoedanigheid van een (in)formele functionaris van een Aangesloten Organisaties gebruikmaakt van MijnNBB.

Gebruiker: U als natuurlijke persoon die zich toegang wil verschaffen tot MijnNBB en partij bij deze overeenkomst.

Gebruikersvoorwaarden: deze overeenkomst tussen u (als Gebruiker en eventueel Functionaris) en de BridgeBond.

NBB: de Nederlandse Bridge Bond.

BridgeBond: de Nederlandse Bridge Bond

MijnNBB: de online omgeving die door NBB wordt ontsloten via www.MijnNBB.nl.

Exclusieve diensten: alle diensten waarvan pas gebruik gemaakt kan worden nadat er op MijnNBB is ingelogd met het NBB-Lidnummer en bijbehorende wachtwoord.

2. Gebruiksrecht MijnNBB

2.1 
NBB verleent aan de Gebruiker een persoonlijk, tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om MijnNBB te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en voor normaal, eigen gebruik. Het is de Gebruiker niet toegestaan MijnNBB op enigerlei wijze te gebruiken anders dan is omschreven in dit artikel.

2.2
Het gebruiksrecht vervalt zodra de Gebruiker niet langer beschikt over een geldig NBB-Lidnummer.

3. Verplichtingen gebruiker

3.1
De Gebruiker zal zich onthouden van het toebrengen van nadeel aan andere gebruikers van MijnNBB en Aangesloten Organisaties.

3.2
De Gebruiker zal zijn inloggegevens nimmer delen met derden, tenzij de BridgeBond daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.

3.3
De Gebruiker zal er alles aan doen om te voorkomen dat ongeautoriseerde derden (al dan niet ongewenst) beschikking krijgen over inloggegevens van de Gebruiker.

3.4
De Gebruiker zal alle redelijke instructies van de BridgeBond omtrent het gebruik van MijnNBB opvolgen.

3.5
De Gebruiker zal MijnNBB gebruiken in overeenstemming met alle op hem rustende wet- en regelgeving, daaronder mede begrepen wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

3.6
De BridgeBond kan te allen tijde nadere voorwaarden en eisen stellen aan het gebruik van MijnNBB.

4. FUNCTIONARISSEN

4.1
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1 is het de Gebruiker in de hoedanigheid van Functionaris toegestaan MijnNBB te gebruiken in het kader van de uitoefening van een functie bij een Aangesloten Organisatie, althans voor zover de BridgeBond zulks is overeengekomen met de Aangesloten Organisatie. Het gebruiksrecht van de Functionaris strekt uitsluitend tot het gebruik van MijnNBB voor het doel dat de BridgeBond met de Aangesloten Organisatie is overeengekomen. Het is de Functionaris niet toegestaan MijnNBB op enigerlei wijze te gebruiken anders dan is omschreven in dit artikel. Het gebruiksrecht zoals omschreven in dit artikel vervalt zodra de Functionaris niet langer handelt in het kader van een functie bij een Aangesloten Organisatie.

5. (INTELLECTUELE) EIGENDOM

5.1
Alle (intellectuele) eigendomsrechten omtrent MijnNBB en hetgeen middels MijnNBB aan de Gebruiker beschikbaar wordt gesteld, berusten bij de BridgeBond of bij de derde van wie de BridgeBond het recht heeft verkregen deze middels de BridgeBond ter beschikking te stellen. De Gebruiker zal zich onthouden van iedere vorm van schending van deze intellectuele eigendomsrechten.

5.2
Het is de Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen uit al hetgeen via MijnNBB toegankelijk is voor de Gebruiker.

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

​6.1
De BridgeBond verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker in het kader van het gebruik van MijnNBB en op de wijze zoals omschreven in de Privacyverklaring van de BridgeBond (https://www.bridge.nl/privacy).

7. OVER MijnNBB

7.1
De BridgeBond kan besluiten om MijnNBB niet langer aan te bieden of de inhoud dan wel omvang van de functionaliteit van MijnNBB te wijzigen.

7.2
De BridgeBond kan de uitvoering van MijnNBB voortzetten met gebruikmaking van nieuwe of gewijzigde versies van de onderliggende programmatuur.

7.3
De BridgeBond kan MijnNBB te allen tijde geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.

7.4
De aansprakelijkheid van de BridgeBond voor iedere vorm van schade uit welke hoofde dan ook is ten volste uitgesloten voor zover zulks is toegestaan onder het toepasselijke recht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover de BridgeBond schade heeft veroorzaakt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de BridgeBond.

7.5
Het bepaalde in dit artikel, alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de BridgeBond zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

8. NIET-NAKOMING

8.1
De BridgeBond kan de beschikbaarstelling van MijnNBB en al haar overige verplichtingen jegens de Gebruiker met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opschorten indien de Gebruiker tekortschiet in de nakoming van een verbintenis die voortvloeit uit deze Gebruikersvoorwaarden.

8.2
De BridgeBond kan deze Gebruikersvoorwaarden en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling van MijnNBB met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Gebruiker tekortschiet in de nakoming van een verbintenis die voortvloeit uit deze Gebruikersvoorwaarden.

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1
De rechten en/of verplichtingen van de Gebruiker die voortvloeien uit deze Gebruikersvoorwaarden zijn niet overdraagbaar aan een derde.

9.2
De BridgeBond is gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien de Gebruiker niet akkoord is met een dergelijke wijziging, dient de Gebruiker het gebruik van MijnNBB te beëindigen.