Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Opleiding tot bridgedocent

Het doel van de opleiding is de deelnemers voor te bereiden op de taak bridgeles te geven aan beginners en enigszins gevorderden. Een leergerichte aanpak staat voorop.

Toelatingseisen
– NBB-lid
– minimaal 18 jaar
– in het bezit van certificaat BVC Arbitreren of diploma CLA
– spelkennistest (docentennormering) behaald te hebben. Vrijstelling van de spelkennistest krijg je als je dit seizoen hebt deelgenomen aan tweede divisie (of hoger) viertallen, of recht had op het spelen in de tweede divisie (of hoger) paren. Je krijgt ook vrijstelling wanneer je een rating van 2000 of hoger hebt.

Frequentie Eens per twee jaar (eerstvolgende opleiding start najaar 2019)

Aanmelden: uiterlijk vóór 15 september 2019. Aanmelden kan uiteraard ook eerder en onder voorbehoud van slagen spelkennistest.

Cursusopbouw (start najaar 2019)
1. Acht trainingsbijeenkomsten (3 uur) regionaal
2. Een clinic op een zaterdag of zondag in Utrecht
3. Tenminste 2 x 2 dagdelen stage lopen
4. Mondeling examen in mei 2020, verschillende data

Kosten
De kosten voor de opleiding, inclusief het mondelinge examen en het cursusmateriaal, bedragen € 175,- , te voldoen via een machtiging.

Inschrijving
Via het inschrijfformulier te verkrijgen bij opleidingen@bridge.nl
Opgeven onder voorbehoud van het behalen van de spelkennistest is mogelijk.

Inlichtingen

Telefoon: 030-2759944
E-mail: opleidingen@bridge.nl

Cursuspakket

–  Cursusmap met:

  • leergerichte, didactische en leerefficiente theorie en praktijkvoorbeelden
  • interessante artikelen en overige informatie
  • benodigde informatie aangaande de opleiding en het examen

–  Deelname aan examen

Trainingsbijeenkomsten
De opleiding wordt op een aantal plaatsen in het land gegeven (afhankelijk van het aantal cursisten) en bestaat uit 8 trainingsbijeenkomsten van elk 3 uur. Het aantal cursisten per cursusplaats is beperkt (max. 10) om een ieder diverse malen de gelegenheid te geven tot het geven van een proefles. Bij de opleiding ligt het accent op het aanleren van die didactische vaardigheden, die voor een bridgedocent van belang zijn. Tevens maakt men kennis met te gebruiken materialen, hulpmiddelen, en dergelijke. U moet tijdens deze lesweken naast de les rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 5 uur.

Clinic
De clinic wordt gegeven in Utrecht in januari 2020. Het volgen van de clinic is verplicht.

Stage
Gedurende de opleiding dient elke kandidaat bij twee verschillende gediplomeerde bridgedocenten minstens tweemaal te hospiteren. De kandidaat zal tijdens de stage een aantal stageopdrachten doen. Van deze twee stageperiodes zal een verslag geschreven worden. Dit verslag moet voor het examen ingeleverd zijn. De kandidaten zoeken in overleg met de NBB een stageplaats.

Vrijstellingen voor personen met aantoonbare bridgeles- en/of onderwijservaring
Wie voor vrijstellingen in aanmerking wil komen, vraagt voor september een vrijstellingsformulier aan. Vrijstelling voor een of twee stages en een aantal trainingsbijeenkomsten is mogelijk. De CLO (Commissie Leraren Opleiding) verleent vrijstellingen.

Mondeling examen
Het examen kent twee onderdelen.
Elk onderdeel duurt maximaal 30 minuten en wordt beoordeeld door twee examinatoren.
Elke kandidaat wordt dus beoordeeld door vier examinatoren. De onderdelen zijn:

1. Een proefles, toetst het presenteren van de kandidaat. Iedere kandidaat maakt een lesvoorbereiding voor één door hem zelf te kiezen lesonderwerp, volgens het format uit de cursusmap. Tijdens de proefles wordt het stukje klassikale presentatie uit de lesvoorbereiding getoond. De lesvoorbereiding moet voldoende zijn.
2. De uitleg van een speelprobleem, behandeling van de stageverslagen en het beantwoorden van diverse vragen. De kandidaat moet aan de examinatoren een speelprobleem uitleggen. Het speelprobleem wordt vooraf uitgereikt op de dag van het examen, is voorzien van de oplossing en het niveau van de cursus. De kandidaat krijgt de tijd om zich voor te bereiden. Verder wordt er over het stageverslag gesproken en kunnen er diverse vragen worden gesteld die kunnen voorkomen in de bridgedocentenpraktijk en leergericht bridgeles geven.

Ander nieuws