Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kosten voor lidmaatschap NBB-Basisclub

De kosten voor een NBB-Basisclub bestaan uit een basisbedrag per jaar.
Daarnaast moet er een toeslag betaald worden voor spelers zonder NBB-lidnummer.

Basisbijdrage

De basisbijdrage bedraagt € 150,- per jaar (prijspeil 2018). De basisbijdrage wordt eenmaal per jaar aan de club of organisatie berekend. Als een club of organisatie later in het jaar lid wordt, zal de basis bijdrage naar rato in rekening worden gebracht (met een minimum van € 75,-).
De hoogte van het basis bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NBB.

Toeslag voor niet NBB-leden

Voor niet NBB-leden betaalt de vereniging € 0,75 per speler per dag. Deze heffing voor niet-NBB spelers wordt achteraf betaald, door middel van een boeking op de rekening courant eens per maand (na een wachttijd van vier weken). Clubs en organisaties hebben 4 weken de tijd om een gecorrigeerde uitslag, waarin NBB-lidnummers zijn toegevoegd te uploaden.

Interesse in het NBB-lidmaatschap? Klik dan onderaan de pagina op de aanmeld button en vul de gegevens in.

Voorwaarden NBB-Basisclub

Als lid kunnen worden toegelaten verenigingen, andere rechtspersonen of organisatoren, die (mede) bridgedrives organiseren.
Hun statuten en reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de BridgeBond.

Artikel 4 uit het Huishoudelijk Reglement van de BridgeBond

  1. Verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen die het bridgespel (doen) beoefenen en lid wensen te worden van de NBB, geven daarvan schriftelijk kennis aan het Bondsbestuur. Het Bondsbestuur beslist over de toelating. Het Bondsbestuur kan aan de toelating voorwaarden verbinden.
  2. Van de beslissing over de toelating wordt door het Bondsbestuur schriftelijk kennis gegeven aan het kandidaat-lid.
  3. Een afgewezen kandidaat-lid heeft recht van beroep op de wijze als is bepaald in artikel 5 lid 3 van de statuten.

Duur en ingangsdatum lidmaatschap BridgeBond
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de tijdsduur van één jaar en, behoudens opzegging, automatisch verlengd; een eventuele opzegging dient uiterlijk op de 15e november van het lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis van het bondsbureau te zijn gebracht.
Het lidmaatschap kan op elke eerste van de maand ingaan, met dien verstande dat de verwerkingstijd tussen aanmelding en ingangsdatum gemiddeld twee weken bedraagt.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de tijdsduur van één jaar en, behoudens opzegging, automatisch verlengd; een eventuele opzegging dient uiterlijk op de 15e november van het lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis van het bondsbureau te zijn gebracht.

Voorwaarden en kosten lidmaatschap NBB-Basisclub
Download
Contributiebesluit
Download