In oktober 2017 heeft het Europees Hof besloten dat, inzake de btw, wedstrijdbridge niet valt onder een sportvrijstelling (artikel 132 lid 1 onder m/richtlijn 2006/112/EG). Over de consequenties van deze uitspraak voor de denksporten in Nederland wordt sindsdien overleg gevoerd tussen VWS en Financiën, waarbij ook de denksportbonden en NOC*NSF nauw zijn betrokken. Alle partijen staan zeer constructief in dit overleg, getuige ook de uitspraak van staatssecretaris Snel op vragen uit de Tweede Kamer: "mijn inzet is er daarbij op gericht om de mogelijkheden voor een (andere) btw-vrijstelling in kaart te brengen en indien mogelijk te benutten". De verdere ontwikkelingen moeten echter worden afgewacht, voordat er conclusies kunnen worden getrokken. De staatssecretaris streeft ernaar om de Tweede Kamer voor het zomerreces nader te informeren.