Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Klachtenwijzer

Waar kun je terecht met een klacht?

De BridgeBond wil zorgvuldig omgaan met klachten, maar er zijn veel verschillende soorten klachten die bij verschillende klachteninstanties worden behandeld.

De Klachtenwijzer wil jou helpen om in een oogopslag duidelijk te  hebben bij wie je terecht kunt met je klacht en wat je moet doen.

Klagen is niet meer zo makkelijk. Ook vanwege dwingende eisen van NOC*NSF is er heel veel reglementering gekomen met de bedoeling zoveel mogelijk waarborgen te scheppen.

Belangrijk: het gaat hier om klachten die gaan over gedrag. Het gaat hier niet over bridge-inhoudelijke zaken die met de spelregels van bridge van doen hebben. Hier zijn arbiters voor en protestcommissies.

Reglementen

De BridgeBond kent de volgende reglementen:

Ook kun je terecht bij diverse vertrouwenspersonen en instanties. Je vindt ze hieronder.


Vertrouwenspunt Sport

Behalve bij de BridgeBond kun je ook elders je grieven kenbaar maken. De weg van het strafrecht (politie, Openbaar Ministerie) staat hiervoor open en ook NOC*NSF heeft een Vertrouwenspunt Sport ingericht. Dit is een algemene plek waar je vertrouwelijk kan bespreken wat je overkomen is en bekijken/overleggen welke vervolgstap je zou kunnen zetten.
Lees meer…


Klachtenreglement

Het Klachtenreglement is verankerd in artikel 24 lid 2 van Statuten van de BridgeBond (NBB) en is opgesteld in het kader van Goed Sportbestuur. Het reglement heeft tot doel:

  1. het recht doen aan de individuele klager, en
  2. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van de BridgeBond.

De klachtenregeling is laagdrempelig en vindt plaats via de website van de bond. De klachten worden afgehandeld door het bondsbureau van de BridgeBond, maar ook het Bondsbestuur leest passief mee (via de secretaris) en neemt kennis van de binnenkomende klachten.
Lees meer…


Tuchtrecht (Straf- en Tuchtreglement)

De BridgeBond (NBB) kent een systeem van tuchtrechtspraak waardoor gedrag, dat ongewenst is en/of het goede imago van de bridgesport kan beschadigen, kan worden getoetst en bestraft. Voorbeelden zijn ‘het uitschelden van een arbiter’, ‘het uiten van bedreigingen, of het gebruiken van fysiek geweld’, of ‘het frauderen met meesterpunten’. Zaken als seksuele intimidatie, doping en matchfixing komen in de bridgewereld weinig voor, maar zijn onderwerpen die ook onder het tuchtrecht vallen.
Lees meer…


Tuchtreglement Seksuele Intimidatie

De BridgeBond hecht er aan dat jij de bridgesport in een sociaal veilige omgeving kunt uitoefenen. Hiertoe heeft de BridgeBond een VertrouwensContactPersoon (VCP) Seksuele Intimidatie aangesteld. De VCP heeft een taak bij de eerste opvang, de begeleiding, het geven van informatie en eventueel het doorverwijzen van een klacht inzake seksuele intimidatie.
Lees meer …


Tuchtreglement Matchfixing

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, op een gezonde manier en in competitie op een eerlijke wijze. Wanneer je te maken krijgt met matchfixing is dat een teken dat die competitie niet eerlijk meer is. Direct signaleren en bespreekbaar maken kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. In het Tuchtreglement Matchfixing van de BridgeBond staat helder omschrijven wat onder matchfixing valt, wanneer je een melding moet doen en bij wie.
Lees meer…


Meldpunt Vals Spel

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) streeft naar integere sportbeoefening. Om vals spel te bestrijden heeft het Bondsbestuur, op initiatief van de Spelersraad, besloten een  Meldpunt Vals Spel in te stellen en daarbij Harry van de Peppel benoemd tot Vertrouwens Persoon Vals Spel (VVS). Bij de VVS kunnen vermoedens van vals spel gemeld worden.
Lees meer …


NBB-Dopingreglement

Het antidopingbeleid wordt internationaal bepaald en vastgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). De sport en de overheden hebben beleid en regelgeving op het gebied van doping vastgesteld in de World Anti-Doping Code (WAD Code). In de WAD Code is onder meer opgenomen wat de definitie van doping is, welke sanctie(s) gehanteerd worden, maar ook de verplichtingen t.a.v. voorlichting en informatie.
Lees meer…


Reglement Commissie van Beroep (CvB)

Tegen besluiten van organen van de BridgeBond kan bij de Commissie van Beroep in eerste en hoogste instantie beroep worden ingesteld. Het gaat hier o.a. om besluiten van het Bondsbestuur en besluiten van commissies van de BridgeBond. In het Reglement Commissie van Beroep staat exact beschreven om welke besluiten of organen het gaat, om welke besluiten niet, hoe de procedure is en wat de termijnen zijn.

Reglement Commissie van Beroep 7 november 2015
Download