Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Meldpunt Vals Spel

De BridgeBond streeft naar integere sportbeoefening. Om vals spel te bestrijden heeft het Bondsbestuur, op initiatief van de Spelersraad, besloten een Meldpunt Vals Spel in te stellen en daarbij Harry van de Peppel benoemd tot Vertrouwenspersoon Vals Spel (VVS). Bij de VVS kunnen vermoedens van vals spel worden gemeld.

Alleen bij de BridgeBond aangesloten clubleden kunnen een melding doen van vals spel. Waarborgen en garanties omtrent vertrouwelijkheid en veiligheid van de melding/de melder zijn hieronder vastgelegd.

Onder vals spel vallen alleen de zwaarste vormen van onethisch spel, zoals:

 • uitwisselen van informatie tussen de partners door middel van vooraf overeengekomen, niet door de Spelregels toegestane communicatiemethoden (Spelregels 73B2);
 • steken van spellen, waar die geacht worden ‘geheel op toeval berustend’ (Spelregels 6E3) te zijn;
 • opzettelijk vooraf kennisnemen van spelverdelingen van te spelen spellen;
 • opzettelijk en wederrechtelijk veranderen van officieel genoteerde spelresultaten.

Niet ieder onethisch gedrag dat in strijd is met de (wedstrijd)reglementen van bridge van de BridgeBond, van de EBL of van de WBF vormt dus meteen vals spel waarvan de VVS kennis neemt.

De werkzaamheden van de VVS beperken zich tot meldingen over vals spel:

 • tijdens in Nederland georganiseerde bondswedstrijden en districtscompetities (dus niet op clubniveau);
 • van leden van de BridgeBond die deelnemen aan onder auspiciën van de EBL of WBF georganiseerde wedstrijden.

Waarborgen en garanties melding vals spel

Vertrouwelijkheid

De identiteit van de melder zal door de VVS alleen na voorafgaande toestemming van de melder worden bekend gemaakt aan de voor nader onderzoek van de melding bevoegde personen, tenzij de melder zelf aangeeft in volledige openbaarheid te willen treden.

Veiligheid

De BridgeBond zal alle geëigende maatregelen nemen om van diegene die in goed vertrouwen en op redelijke grond een melding heeft gedaan, de veiligheid te garanderen tegen elke vorm van geweldpleging, pesterij, wraak of vergelding of andere nadelige consequenties opgetreden als gevolg van de gedane melding.

Tegen een ieder die de veiligheid van een melder in gevaar brengt, kan de BridgeBond disciplinaire (straf- en/of tuchtrechtelijke) maatregelen nemen. De BridgeBond voorziet in bescherming van de melder tegen iedere vorm van bedreiging zolang er sprake is van oprecht gevaar voor de melder. Geen bescherming zal worden geboden aan diegenen die willens en wetens een valse melding doen of valse informatie verstrekken.

Onderzoek

Op basis van de ontvangen informatie en melding beslist de VVS of verder onderzoek noodzakelijk en/of wenselijk is. Als de melding geen aanleiding geeft tot het doen van verder onderzoek, zal de VVS de melding archiveren en dit besluit meedelen aan de melder. De VVS houdt een dossier bij van alle ontvangen meldingen, zodat eventueel in een later stadium een onderzoek kan worden gestart en/of patronen kunnen worden herkend.

Melding vermeend vals spel

Wil je een melding doen van (vermeend) vals spel? Stuur dan een mail naar de vertrouwenspersoon (VVS): a.vdpeppel@wxs.nl. De gegevens worden niet opgeslagen door of verstuurd naar de BridgeBond.

Om de gegevens zo volledig mogelijk te sturen adviseren wij de onderstaande checklist te volgen:

Uw eigen gegevens
 • NBB-lidnummer
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
Gegevens speler, paar of team waarover de melding wordt gemaakt
 • Naam/namen* en NBB-lidnummer(s) (indien bekend)
 • Land van herkomst (indien bekend)
 • Contactinformatie speler, paar of team (indien bekend)
Beschrijving gebeurtenis (zo gedetailleerd mogelijk)
 • Wanneer?
 • Locatie/plaats
 • Details bondswedstrijd of districtscompetitie
 • Zijn er anderen die over aanvullende informatie zouden kunnen beschikken?
  • Contactinformatie (bijv. telefoonnummer of mailadres, indien bekend)
 • Is er bewijsmateriaal?
  • Zo ja, graag specificeren! (Bijv. Vugraph/Video link of opnamemateriaal)
 • Voeg eventueel een bestand bij
 • Overige relevante informatie