Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Straf- en Tuchtrechtreglement

De BridgeBond (NBB) kent een systeem van tuchtrechtspraak waardoor gedrag, dat ongewenst is en/of het goede imago van de bridgesport kan beschadigen, kan worden getoetst en bestraft. Voorbeelden zijn ‘het uitschelden van een arbiter’, ‘het uiten van bedreigingen, of het gebruiken van fysiek geweld’, of ‘het frauderen met meesterpunten’. Zaken als seksuele intimidatie, doping en matchfixing komen in de bridgewereld weinig voor, maar zijn onderwerpen die ook onder het tuchtrecht vallen.

Het tuchtrecht is verankerd in de Statuten van de BridgeBond (artikel 8 en 9). Het Bondsbestuur van de BridgeBond heeft de bevoegdheid om te straffen opgedragen aan de Straf- en Tuchtcommissie van de BridgeBond. In bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur nog wel een tijdelijke ‘ordemaatregel’ opleggen, zoals een schorsing.

Bij tuchtrecht wordt het gedrag van de beklaagde onderzocht en als het niet door de beugel kan, bestraft. Het tuchtrecht draait geen besluiten terug, en realiseert evenmin een andere uitslag en/of score. Om een zaak in behandeling te nemen, speelt de vraag of de bridgesport/de bridgebond er voldoende bij betrokken is. De tuchtrechtprocedure van de BridgeBond is met vele waarborgen omkleed: van hoor- en wederhoor, onafhankelijke toetsingscommissie tot en met de mogelijkheid van hoger beroep etc. Dit is een prettig gevoel voor zowel klager als voor de beklaagde. De procedure is dan ook niet snel, zorgvuldigheid vraagt tijd. Aan de procedure zijn voor klager en beklaagde geen kosten verbonden.

Bij het Bondsbestuur kan een verzoek worden ingediend om ongewenst gedrag/beschadiging van het goede imago van de bridgesport/de bridgebond ter toetsing voor te leggen aan de Straf- en Tuchtcommissie van de BridgeBond. Hiertoe schrijft je een mail:

  • gericht aan de secretaris van het Bondsbestuur (E-mail)
  • met een omschrijving van het gedrag welke u ter toetsing aan de Straf- en Tuchtcommissie zou willen voorleggen (incl. datum en plaats)
  • met de naam van de beklaagde
  • met uw eigen naam en contactgegevens.

Als dit verzoek door het Bondsbestuur wordt toegekend, dan volgt er een met waarborgen omklede procedure die in het Straf- en Tuchtreglement NBB 28 november 2016 Wordt dit verzoek niet door het Bondsbestuur toegekend, dan krijgt de klager hierover bericht en kan dit besluit aanvechten door het voor te leggen aan de Commissie van Beroep.

Het is mogelijk dat een andere regeling dan het tuchtrecht meer van toepassing is op de feitelijke constellatie. Daarom is het goed te weten dat de BridgeBond ook regelingen kent inzake:

Straf- & Tuchtreglement oktober 2019
Download