Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Privacybeleid

De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Dit wordt altijd bekend gemaakt. U kunt de meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via www.bridge.nl.

De Nederlandse Bridge Bond (hierna: BridgeBond) respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop de BridgeBond en via ons, districten van de BridgeBond, leden van de BridgeBond (de clubs) en licentiehouders van het NBB-Rekenprogramma© uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met de BridgeBond

Indien u zich aansluit bij een BridgeBond gelieerde bridgeorganisatie, ontvangen wij van deze organisatie uw NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Het is ook mogelijk dat u zich op individuele basis bij de BridgeBond aansluit. In dat geval levert u dergelijke persoonsgegevens zelfstandig bij ons aan. Bent u niet (direct dan wel indirect) bij de BridgeBond aangesloten en neemt u deel aan een bridgedrive waarbij gebruik wordt gemaakt van het NBB-Rekenprogramma©1), dan verkrijgt de BridgeBond via deze weg uw naam (en soms contactgegevens). Persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen via formulieren die op/via onze websites worden ingevuld.

Indien u bij de BridgeBond bent aangesloten, leveren we u verschillende diensten. In dit kader ontvangt u van ons onder meer een NBB-Lidnummer. Wij koppelen uw NBBLidnummer aan uw deelnamegegevens en prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

 

Doeleinden waarvoor de BridgeBond persoonsgegevens verwerkt en met bij de BridgeBond gelieerde bridgeorganisaties samenwerkt

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen om ons doel (bridge te organiseren en te bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • activiteiten van de BridgeBond (en met ons gelieerde organisaties zoals clubs, districten en bridgeorganisatoren), zoals deelname aan bridgewedstrijden of het opstellen van een meesterpuntenklassement;
 • de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
 • onze website www.bridge.nl en de optimalisatie hiervan, alsmede die van onze andere websites onder de domeinnamen www.nbbclubsites.nl; www.mijnnbb.nl; www.bridgepartnergezocht.nl; www.nbbportal.nl; www.denksportcentrum.nl; www.topbridge.nl; www.bridgeshop.nl; www.elo-bridge.nl; www.startmetbridge.nl en www.bridgetalent.nl;
 • door de BridgeBond geprogrammeerde Clubwebsites voor de met ons gelieerde bridgeorganisaties;
 • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van de BridgeBond en bij de BridgeBond gelieerde organisaties, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);
 • afspraken uit overeenkomsten met de BridgeBond en/of met bij de BridgeBond gelieerde organisaties, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  • lidmaatschapsovereenkomsten (waardoor statuten en huishoudelijk regelement(en) van toepassing zijn en de ‘VOORWAARDEN DIGITALE NBB-DIENSTEN’);
  • de algemene voorwaarden ‘MIJNNBB GEBRUIKERSVOORWAARDEN’ die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of aan de BridgeBond gelieerde organisaties;
  • de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je inschrijft voor een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma© wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • de financiële administratie van de BridgeBond (contributies etc.) en van bij de BridgeBond gelieerde organisaties;
 • het naleven van subsidievoorwaarden van NOC*NSF (www.nocnsf.nl/Kiss);
 • het verwezenlijken van wetenschappelijke- en historische doelen.

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en de NBB-Clubsites zijn de belangrijkste digitale instrumenten van de BridgeBond waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt. Deze instrumenten staan ook ter beschikking aan clubs en districten maar alleen voor zover u hieraan bent gelieerd. Zij gebruiken deze instrumenten en uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden, althans voor zover zij daartoe gerechtigd zijn. Wilt u meer informatie over de wijze waarop uw club of district met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan rechtstreeks contact met hen op.

De BridgeBond en de bij de BridgeBond gelieerde organisaties verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van het gerechtvaardigde belang van hen, om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kan het voorkomen de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt of op basis van uw toestemming.

De BridgeBond zal persoonsgegevens nooit verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de BridgeBond deze persoonsgegevens heeft verkregen. Ook zullen wij niet méér persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor het beoogde doel. De met de BridgeBond gelieerde organisaties zullen evenmin de via onze digitale instrumenten verkregen persoonsgegevens mogen verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verkregen.

 

Bewaartermijnen

De BridgeBond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

De BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond met leveranciers afspraken gemaakt over informatiebeveiliging. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van de BridgeBond of de met de BridgeBond gelieerde organisaties zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen. In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via helpdesk@bridge.nl of schrijf naar
Nederlandse Bridge Bond
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

1) Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond.